Hyväksytty killan vuosikokouksessa 28.2.2018. Rekisteröity yhdistysrekisteriin Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksellä 29.3.2018

Nimi ja kotipaikka
1 §
Yhdistyksen nimi on TK-Tiedotuskilta ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä myös nimitystä kilta.

Tarkoitus ja toimintamuodot
2 §
Killan tarkoituksena on edistää maanpuolustustahtoa sekä lisätä maanpuolustustietoutta ja tietoa viestinnän merkityksestä maanpuolustuksessa.Toimintansa kilta kohdistaa Puolustusvoimien kriisiajan viestintäkoulutusta saaneisiin ja muihin poikkeustilanteiden viestintään perehtyneisiin henkilöihin.
3 §
Tarkoituksensa toteuttamiseksi kilta Järjestää erilaisia tapahtumia, kuten esitelmä-, keskustelu- ja tutustumistilaisuuksia sekä juhlia, matkoja ja koulutuksia.Toimii yhteistyössä Puolustusvoimien, muiden julkisten toimijoiden, yhdistysten ja yritysten kanssa.Myöntää tarkoitustaan tukevia kunniamerkkejä ja stipendejä.

Kilta voi toimintansa tukemiseksi harjoittaa elinkeinoa tai ansiotoimintaa, joka välittömästi liittyy yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseen taikka jota on pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena

Kilta voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista omaisuutta.Killan toiminta ei saa johtaa voiton tai muun taloudellisen ansion hankkimiseen siihen osallisille eikä se saa muutenkaan muodostua pääasiassa taloudelliseksi.

Jäsenet
4 §
Killan hallitus hyväksyy jäsenet. Jäseneksi voi päästä henkilö, joka on kiinnostunut kriisiajan viestinnästä ja on koulutettu alalle. Erityistapauksessa jäseneksi voi päästä muu yksityinen henkilö hallituksen yksimielisellä päätöksellä. Hallitus voi omasta aloitteestaan kutsua killan jäseneksi jäsenehdot täyttäviä henkilöitä.Killan kokous voi hallituksen esityksestä kutsua kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi killan tarkoitusperiä huomattavalla tavalla edistäneen henkilön. 
5 §
Jäsenen, joka haluaa erota killasta, on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti killan kokouksen pöytäkirjaan.Hallitus voi erottaa jäsenen, joka on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai on jättänyt jäsenmaksunsa suorittamatta.
6 § 
Killan jäsen on velvollinen maksamaan vuotuisen jäsenmaksunsa sen suuruisena kuin killan kokous asiasta päättää.Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet ovat vapautettuja jäsenmaksuvelvollisuudesta.

Killan toimielimet
7 §
Killan toimintaa johtaa vuosikokouksen valitsema hallitus, johon kuuluvat puheenjohtaja ja kuusi muuta jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Tarpeelliset toimikunnat ja toimihenkilöt hallitus voi valita myös killan muusta jäsenistöstä.Puheenjohtajan toimikausi on killan vuosikokousten välinen aika. Muut hallituksen jäsenet valitaan kahden vuoden toimikausille siten, että puolet hallituksen jäsenistä on erovuorossa vuosittain. Erovuorossa olevat jäsenet voidaan valita uudelleen.
8 §
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tarpeen vaatiessa tai kun vähintään 4 hallituksen jäsentä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii. Kokoontumisen on tapahduttava vaadittaessa viimeistään 14 vuorokauden kuluttua vaatimuksen esittämisestä.Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään kolme muuta sen jäsentä on saapuvilla.Hallituksen kokouksissa ratkaistaan asiat yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, ellei säännöistä tai lainsäädännöstä muuta johdu. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtaja ääni, henkilövaaleissa kuitenkin arpa.
9 §
Hallituksen tehtävänä on:
1. Johtaa killan toimintaa sen tarkoitusperien toteuttamiseksi.
2. Edustaa kiltaa, tehdä sen puolesta sitoumuksia sekä esiintyä sen puolesta kantajana ja vastaajana. 
3. Päättää killan omaisuuden myymisestä ja vaihtamisesta.
4. Kutsua kilta kokouksiin ja valmistella niissä käsiteltävät asiat.
5. Toimeenpanna killan kokousten tekemät päätökset.
6. Vastata killan rahavarojen ja muun omaisuuden hoitamisesta sekä jäsenmaksujen perimisestä.
7. Valita tarpeelliset toimihenkilöt ja toimikuntien jäsenet sekä määrätä heidän palkkionsa ja palkkansa tulo- ja menoarvion rajoissa.
8. Päättää jäseneksi ottamisesta ja jäsenyydestä erottamisesta ja pitää jäsenluetteloa.
9. Päättää myönnettävistä stipendeistä, ansiomitaleista ja muista huomionosoituksista.
10. Laatia killan vuosikertomus.
11. Laatia killan tilinpäätös.
12. Laatia ehdotus killan toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi.
13. Hoitaa muut kiltaa koskevat asiat, jotka eivät edellytä killan kokouksen päätöstä.

Kokoukset
10 §
Hallitus kutsuu killan sääntömääräiseen tai ylimääräiseen kokoukseen lähettämällä jäsenille henkilökohtaisen kutsun viimeistään 14 vuorokautta ennen kokousta.
11 §
Killan vuosikokouksessa, joka pidetään hallituksen määräämänä päivänä tammi-helmikuussa 
1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjan tarkastajat.
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
3. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien antama lausunto.
4. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio sekä vuotuisten jäsenmaksujen suuruudet.
6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.
7. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja yksi varatoiminnantarkastaja toimikaudeksi, joka on vuosikokousten välinen aika.
8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Taloudenhoito ja killan nimen kirjoittaminen
12 §
Killan tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös ja muut tarpeelliset asiakirjat on viimeistään 14 vuorokautta ennen vuosikokousta jätettävä toiminnantarkastajille, joiden tulee antaa tarkastuskertomuksensa hallitukselle viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta.
13 §
Killan nimen kirjoittaa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja, aina kaksi yhdessä.

Sääntöjen muuttaminen ja killan purkaminen
14 §
Ehdotukset, jotka tarkoittavat näiden sääntöjen muuttamista, tulevat hyväksytyiksi, jos vähintään 3/4 killan kokouksessa annetuista äänistä niitä kannattaa.
Sääntöjen muuttamisesta on mainittava kokouskutsussa.
15 §
Ehdotus, joka tarkoittaa killan purkamista, tulee hyväksytyksi, jos vähintään 3/4 killan kokouksessa annetuista äänistä sitä kannattaa.
Killan purkamisesta on mainittava kokouskutsussa.
16 §
Jos kilta purkautuu tai lakkautetaan, sen omaisuus luovutetaan killan purkamiskokouksen erikseen päättämällä tavalla maanpuolustustarkoituksiin.